>

1. Niniejszy regulamin ("Regulamin") określa zasady promocji prowadzonej pod nazwą ,,LATO 2019" („Promocja”). 2. Organizatorem Promocji jest Izoplast Systemy Okien I Drzwi Mariusz Szpoton z siedzibą: 95-047 Jeżów, ul. Łowicka 58; NIP 728-164-12-36. 3. Punkty sprzedaży Organizatora biorące udział w „Promocji”: a) Salon firmowy w Jeżowie, Zakład Produkcyjny, Adres do korespondencji: ul. Łowicka 58, 95-047 Jeżów, Telefon: tel. 46 875 52 18, E-mail: izoplast@izoplast.pl, Strona internetowa: http://www.izoplast.pl b) Salon firmowy w Łodzi, Adres do korespondencji: ul Strykowska 21, 91-725 Łódź, Telefon: tel/fax 42 679 27 77, tel. kom. 607 760 100, E-mail: biuro.lodz@izoplast.pl, Strona internetowa: http://www.izoplast.pl c) Salon firmowy w Skierniewicach, Adres do korespondencji: ul. Prymasowska 19 b, 96-100 Skierniewice, Telefon: tel.: 46 832 63 55, E-mail: marek@izoplast.pl , Strona internetowa: http://www.izoplast.pl d) Salon firmowy w Grodzisku Mazowieckim, Adres do korespondencji: .ul. OrliczDreszera3, 05-825 Kozery, tel. 609 097 023, e-mail: konrad@izoplast.pl, strona internetowa: http://www.izoplast.pl § 2. Termin i miejsce Promocji 1. Promocja trwa od 01 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r. będącego ostatecznym terminem sprzedaży promocyjnej. 2. Promocja prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. § 3. Uczestnicy Promocji 1. Z zastrzeżeniem pkt. 2 poniżej Uczestnikami Promocji mogą być: pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, będące konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, tj. osoby fizyczne dokonujące zakupów niezwiązanych bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową, zwane dalej "Uczestnikami Promocji" lub "Nabywcami", które zaakceptowały postanowienia niniejszego Regulaminu. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne. 2. W Promocji nie mogą brać udziału: osoby prowadzące działalność gospodarczą, w ramach której nabywają produkty objęte Promocją do dalszej odprzedaży. §4. Zasady Promocji 1. Uczestnik Promocji, który w okresie trwania Promocji nabędzie w punkcie sprzedaży Organizatora biorącego udział w „Promocji” produkty lub usługi Organizatora objęte Promocją, otrzymuje: a. możliwość skorzystania z opcji przedłużenia gwarancji do 25 lat. Szczegółowy opis i regulamin ,,Gwarancji do 25 lat’’ dostępny będzie na stronie internetowej www.izoplast.pl/do-pobrania oraz w siedzibie Organizatora, b. rabat stały w wysokości: - 48% na zakup okien i drzwi pcv w systemie Extremo Arcade, Arcade Trend, - 43% na zakup okien i drzwi pcv w systemie Extremo Prestige i Prestige Trend - 36 % na zakup okien i drzwi pcv w systemie Extremo Eforte, Eforte Trend, HS 2. Promocją objęte są: a. okna i drzwi PCV Arcade, Arcade Trend, Prestige, Prestige Trend, Eforte, Eforte Trend, HS wraz z usługą instalacji lub bez usługi instalacji, b. wyłącznie produkty fabrycznie nowe, pełnowartościowe, c. produkty zakupione przez Uczestników Promocji w okresie od dnia 01 lipca 2019 do 30 września 2019 r. w punktach sprzedaży Organizatora biorących udział w „Promocji”, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 3. Promocja nie dotyczy a. produktów i usług dotyczących aluminium b. produktów innych niż produkty objęte Promocją. § 5. Postanowienia końcowe 4. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter jedynie informacyjny, Promocja jest realizowana w trybie i na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy polskiego prawa. 5. Niniejsza promocja może łączyć się z innymi promocjami Organizatora 6. Regulamin dostępny będzie na stronie internetowej www.izoplast.pl/promocje oraz w siedzibie Organizatora. 7. Dodatkowe informacje o Promocji i produktach Izoplast będą udzielane pod numerem tel. (42) 679-27-77, (46) 875-52-18 od poniedziałku do piątku 8. Przystąpienie przez Uczestnika do Promocji jest równoznaczne z zapoznaniem się Uczestnika Promocji z treścią niniejszego Regulaminu i jego akceptacją. 9. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.07.2019r

Regulamin plików cookies